ЦЯПА С.М., Огляд зарубіжних законодавчих ініціатив стратегічного використання технологій штучного інтелекту в сучасних умовах (с. 51-59)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238336

УДК 342.951

ЦЯПА С.М.,
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9263-1050.
 
 
Анотація. Проаналізовано окремі акти зарубіжного законодавства, присвячені питанням технологічного розвитку штучного інтелекту. Визначено пріоритети та галузі використання штучного інтелекту. Обґрунтовано результативні показники впровадження штучного інтелекту у соціальній сфері, економіці та державному управлінні. Розглянуто ініціативи, які схвалені на державному та міжнаціональному рівнях з метою нормативного врегулювання використання штучного інтелекту у військовій сфері. Окреслені загальносвітові тенденції динамічного розвитку штучного інтелекту в сучасних умовах.
Ключові слова: штучний інтелект, цифрові технології, когнітивні технології, нейронні мережі, кібербезпека, кіберзагроза, кібератака, кіберзахист, державна політика, цифровізація, блокчейн, військова сфера.
Summary. Some acts of foreign legislation devoted to the issues of technological development of artificial intelligence are analyzed. Priorities and areas of artificial intelligence use have been identified. The effective indicators of introduction of artificial intelligence in the social sphere, economy and public administration are substantiated. The initiatives approved at the state and international levels for the purpose of normative regulation of the use of artificial intelligence in the military sphere are considered. The general world`s tendencies of dynamic development and distribution of technological support of artificial intelligence in modern conditions are outlined.
Keywords: artificial intelligence, digital technologies, cognitive technologies, neural networks, cybersecurity, cyberthreat, cyberattack, cyberdefense, state policy, digitalization, blockchain, military sphere.
Аннотация. Проанализированы отдельные акты зарубежного законодательства, посвященные вопросам технологического развития искусственного интеллекта. Определены приоритеты и отрасли использования искусственного интеллекта. Обоснованы результативные показатели внедрения искусственного интеллекта в социальной сфере, экономике и государственном управлении. Рассмотрены инициативы, одобренные на государственном и межнациональном уровнях с целью нормативного урегулирования использования искусственного интеллекта в военной сфере. Очерчены общемировые тенденции динамического развития искусственного интеллекта в современных условиях.
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии, когнитивные технологии, нейронные сети, кибербезопасность, киберугроза, кибератака, киберзащита, государственная политика, цифровизация, блокчейн, военная сфера.
 
      Постановка проблеми. Тотальна епоха цифровізації, розширених технічних та технологічних можливостей кардинально змінює існуючу глобальну соціально-економічну модель світу. Останнім часом технологічне забезпечення штучного інтелекту та його розвиток є сучасним прогресивним напрямком, яким охоплені розвинуті держави світу...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання