УХАНОВА Н.С., Правова культура молоді в Україні (ст. 156-166)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).249384

УДК 340:374.3

УХАНОВА Н.С.,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Про сучасний стан правової культури української молоді, особливо у контексті усталених уявлень про критичний стан правосвідомості молодого покоління.
Ключові слова: правова культура, правосвідомість, правове виховання, правовий нігілізм, правова освіта.
Summary. About current state of the legal culture of Ukrainian youth, especially in the context of the established ideas about the critical state of legal awareness of the younger generation.
Keywords: legal culture, legal awareness, legal education, legal nihilism, legal education
Аннотация. О современном состоянии правовой культуры украинской молодежи, особенно в контексте устойчивых представлений о критическом состоянии правосознания молодого поколения.
Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовое воспитание, правовой нигилизм, правовое образование.
 
 
      Постановка проблеми. Курс на побудову європейської, демократичної, соціальної, правової держави в Україні передбачає не тільки відхід від домінування влади над правом, а й високий рівень сформованості правосвідомості і правової культури населення країни. Розглядаючи правову культуру як сферу свободи, що сприяє реалізації людиною власних інтересів і потреб, не можна забувати, що вона передбачає високий рівень відповідальності і дисципліни, без яких свобода неможлива. Теоретичне, правове і практичне вирішення проблем, пов’язаних з організацією правового виховання молоді, дозволить підняти престиж права, виховати повагу до закону та створить умови для розвитку правової демократичної держави. В умовах активного розвитку технологій та спровокованих ними трансформаційних процесів у суспільстві питання формування правової культури молоді в України є надзвичайно актуальним.
      Метою статті є визначення напрямків підвищення правової культури молоді України з урахуванням особливостей українського законодавства в частині регламентації прав і обов’язків основних інститутів соціалізації...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання