ВЕДЕРНІКОВА А.О., Кримінологічна характеристика кібербулінгу та його видів (ст. 99-108)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243813

УДК 343.9:343.235.2-057.874

ВЕДЕРНІКОВА А.О.,
ад’юнкт Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4526-1277.
 
 
Анотація. У роботі досліджується поняття кібербулінгу та висвітлено його особливості, а також наведені приклади з вітчизняної судової практики. На основі наукових поглядів надано основні та похідні види кібербулінгу, їхні короткі кримінологічні характеристики. Здійснене структурування видів кібербулінгу. Проаналізовано статистичні показники проявів кібербулінгу в Україні. Визначаються світові тенденції щодо відповідальності за окремі види кібербулінгу, такі як харасмент, кіберсталкінг, грумінг, секстинг та наклеп.
Ключові слова: кібербулінг, цькування, види кібербулінгу, харасмент, кіберсталкінг, флемінг, персонація, кіберсексуальний булінг.
Summary. The article clarifies that there is no stable scientific and legislative definition of cyberbullying. It is proposed to consider that cyberbullying is a violent actions of participants in the educational process using electronic communications against a minor or such a person, causing interference in the educational process, significant non-compliance with school discipline, violation of the rights of participants in the educational process or caused them moral, physical, mental or material damage. It was found that cyberbullying is a subspecies of traditional bullying, but has specific properties: anonymity of the attacker; the victim and the offender located in different physical spaces; lack of time frame; the possibility of exponential growth of the audience; reusability. In addition, the article provides examples from domestic case law. The basic and derivative types of cyberbullying and their short criminological characteristics are given. An attempt has been made to structure these types of cyberbullying. The article also briefly analyzes the statistical indicators of various manifestations of cyberbullying in Ukraine. Finally, current global trends in liability for certain types of Internet abuse, such as such as harassment, cyberstalking, grooming, sexting and denigration, are also briefly analyzed.
Keywords: cyberbullying, bullying, types of cyberbullying, harassment, cyberstalking, flaming, impersonation, cybersexual bullying.
Анотация. В работе исследуются понятие кибербуллинга и освещено его особенности, а также приведены примеры из отечественной судебной практики. На основе научных взглядов представлены основные и производные виды кибербуллинга, их краткие криминологические характеристики. Осуществлено структурирование видов кибербулинга. Проанализированы статистические показатели проявлений кибербуллинга в Украине. Определены мировые тенденции относительно ответственности за отдельные виды кибербуллинга, такие как харасмент, киберсталкинг, груминг, секстинг и клевета.
Ключевые слова: кибербуллинг, травля, виды кибербуллинга, харассмент, киберсталкинг, флеминг, персонация, киберсексуальный буллинг.
 
 
      Постановка проблеми. Сучасні темпи поширення комп’ютерних технологій породжують нові форми насильницьких проявів – кібербулінг, тобто булінг (англ. bullying – “навмисне цькування”, “переслідування”), який здійснюється із використанням інформаційно-комунікативних технологій. А в умовах карантинної ізоляції зі зменшенням реальної взаємодії, коли життя підлітків переходить у віртуальний вимір, ризик стати жертвою кібербулінгу значно підвищується...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання