ВІТЕР М.Б., Особливості технології класифікації інформації в системі інформаційного забезпечення державних органів

УДК 35.077:004

Вітер М.Б.,
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
Інформаційно-аналітичний департамент
Міністерства фінансів України
 
 
Анотація. Про проблемні питання визначення і класифікації видів інформації, яка функціонує в сучасній системі державних органів України.
Ключові слова: інформація, документ, класифікація, державні органи.
Аннотация. О проблемных вопросах определения и классификации видов информации, которая функционирует в современной системе государственных органов Украины.
Ключевые слова: информация, документ, классификация, государственные органы.
Summary. On problem areas of the determination and classification of information functioning in the modern government system of the Ukraine.
Keywords: information, document, classification, the public authorities.
 
 
            Постановка проблеми. Широке використання в сучасному суспільстві передових інформаційних технологій створило нові можливості для прискорення та підвищення ефективності інформаційних процесів. З іншого боку, воно вимагає формування нових підходів до трактування поняття інформації, яка в даний час може представлятись у різноманітних формах і передаватись різними засобами.
       Необхідність чіткого визначення видів інформації, яка функціонує в органах державної влади, режимів доступу до неї, питання власності на інформацію пов’язана з потребою правильної організації її використання, забезпеченні, з одного боку максимальної прозорості і доступності, а іншого боку – надійного захисту в рамках сучасного правового поля України.
           Аналіз досліджень. Сучасне поняття інформації є складним і багатогранним. Трактування його і дослідження може здійснюватись за різними напрямками: математичним, філософським, синтаксичним, семантичним тощо.
        Математична теорія інформації – це розділ математики, що вивчає процеси зберігання, перетворення і передачі інформації. Вона, як і будь-яка математична теорія, оперує математичними моделями, а не фізичними об’єктами. Використовує, головним чином, математичний апарат теорії ймовірностей і математичної статистики [1, 2].
        Дослідження інформації в інших напрямках здебільшого зосереджуються на проблемах загальнометодологічного характеру [3, 4].
        Роботи у сфері ІТ-технологій основну увагу приділяють засобам зберігання, обробки і передачі інформації. При цьому, як правило, інформація моделюється як система відповідних електронних сигналів [5, 6].
1.          Однією з актуальних задач сучасного інформаційного суспільства є організація електронної інформаційної взаємодії державних органів в рамках переходу до нової форми державного управління – електронного урядування. Особливістю цієї взаємодії є обмін великими обсягами різноформатних даних, які у різних державних органах формуються по-різному…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання