В.М. ФУРАШЕВ. До питання ефективності прийняття рішень

УДК 681.3+327(477)

В.М. ФУРАШЕВ, кандидат технічних наук,доцент,
старший науковий співробітник
    
    
  Анотація. Щодо основного аспекту процесу прийняття рішень.
Аннотация. Относительно основного аспекта процесса принятия решений.
Summаry. As to core aspect of decision making process.
Ключові слова. Право, управління, прийняття рішень, інформаційне законодавство, інтеграція до ЄС, кодифікація, національна безпека.
 
 
Прийняття рішень є природним та невід`ємним процесом життєдіяльності людини, суспільства. Людство знаходиться у постійному процесі прийняття рішень. Саме тому процесам прийняття рішень, підвищенню їх ефективності у всі часи приділялося досить багато уваги.
У більшості наукових досліджень [1 - 23] виділяються п'ять основних напрямів:
 1. Визначення структури задач та видів моделей прийняття рішень на основі:
  системного аналізу управлінських проблем;
  аналізу методів прийняття стратегічних управлінських рішень;
  аналізу існуючих методів, моделей та алгоритмів прийняття рішень в умовах невизначеності;
  оцінки психологічних аспектів прийняття рішень.
   
 2. Технології та процедур розробки і прийняття рішень з використанням методів ситуаційного аналізу при вирішенні питань:
  розробки компонентів та структури системи підтримки прийняття рішень з використанням нових інформаційних технологій;
  розробки методологічних основ підготовки проектів управлінських рішень;
  розробки та впровадження програмно-цільових підходів до прийняття управлінських рішень у різних сферах діяльності;
  аналізу варіантів і підготовки проектів управлінських рішень.
 3. Опису невизначеностей в теорії прийняття рішень на основі:
  шкали вимірювання та інваріантних алгоритмів;
  імовірнісно-статистичних методів опису невизначеності в теорії прийняття рішень;
  статистики інтервальних даних;
  опису невизначеностей за допомогою теорії нечіткості.
   
 4. 4. Методи прийняття рішень на основі:
  ієрархії та декомпозиції у прийнятті рішень;
  проектування і розробки підсистем оперативного управління на основі евристико-аналітичного підходу;
  задач оптимізації при прийнятті рішень;
  імовірнісно-статистичних методів прийняття рішень;
  бінарних відношень, функції та механізмів вибору;
  метризованих відношень та експертних оцінювань;
  прийняття рішень в умовах невизначеності…
   

 

Видання НДІІП

Вибрані видання