В.М. ЛІЩЕНКО. Витребування документів і предметів під час перевірки заяв громадян про одержання хабара

УДК 343.98

В.М. ЛІЩЕНКО, здобувач вченої ступеня, кафедра кримінального процесу
Київського національного університету внутрішніх справ
    
    
  Анотація. Щодо процесуальної форми витребування предметів і документів у справах про одержання хабара, пропонується доповнити КПК України новою статтею "Витребування (подання) та огляд предметів і документів".
Аннотация. Относительно процессуальной формы истребования предметов и документов по делам о получении взятки, предлагается дополнить КПК Украины новой статьей "Истребования (представление) и осмотр предметов и документов".
Summаry. As regard to form of action of summonsing goods and documents in the matter of accepting the bribes; it's proposed to adjust to Code of Practice of Ukraine the new article "Summonsing (presenting) goods and documents for examination".
Ключові слова. Витребування, подання, предмети, документи, огляд, хабар, інформаційні системи.
 
 
Законом передбачена така процесуальна дія, як витребування предметів і документів, але не врегульована процесуальна форма і порядок пред'явлення вимог про їх видачу. До порушення кримінальної справи витребування є одним з основних способів одержання предметів і документів. Їх також можна одержати в результаті подання учасниками процесу і громадянами за власною ініціативою. Так, за результатами окремого дослідження в стадії порушення кримінальної справи було витребувано 64,2 % предметів і документів, що мають ознаки речових доказів; подано - 27,9 %, виявлено в процесі огляду місця події - 7,3 %, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів - 0,6 % [1 , с. 79].
Вимога видати предмети чи документи, на думку науковців, може бути усною або письмовою, що збігається з практичною діяльністю. Це пов'язано з рядом факторів, що впливають на вибір форми витребування: важливість предмета або документа для встановлення істини; можливість приховування, втрати, умисного чи неумисного пошкодження об'єкта; можливість чи неможливість його поновлення, можливість в ряді випадків використання різних інформаційних систем державних, комунальних та інших органів, установ, організацій тощо.
Ми надаємо перевагу письмовій формі витребування і поділяємо думку авторів, які вважають, що вимога про надання предметів і документів переважно повинна бути викладена у письмовій формі. У результаті цього, як вірно зазначає А.О. Ляш, вдається запобігти отриманню об'єкта, який не належить до справи, забезпечити інтереси підприємств, установ, організацій, тому що надання предмета чи документа за усним запитом не залишило б слідів у діловодстві, що, у свою чергу, викликало б незрозумілість з приводу того, де знаходиться певний документ або предмет. Письмова форма запиту слугуватиме перешкодою неправомірному витребуванню предметів і документів, особливо у випадках, коли фактично проведена виїмка видається за так звану добровільну видачу. І нарешті, наявність у справі письмового запиту пояснює природу виникнення матеріального об'єкта (особливо у тих випадках, коли акт, довідка або інший документ направляються слідчому поштою) [1 , с. 45]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання