ЯЩЕНКО В.А., Діалектика цивільно-військових відносин (ст. 184-191)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243824

УДК 351/354

ЯЩЕНКО В.А.,
доктор юридичних наук, професор, головний науковий  співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2257-318X
 
 
Анотація. У запропонованій статті здійснено критичний аналіз підходів до розуміння цивільно-військових відносин не лише як контрольного чинника, а й більш широкого соціального феномену. З’ясовано, що останній виконує функцію своєрідного соціального інтегративного фактору сфери безпеки та оборони України. Висвітлення проблеми здійснюється через призму діалектичних категорій змісту та форми, сутності і проявів, загального і окремого, єдності і відмінності цивільних та військових зв’язків тощо. Автор не обмежується констатацією наявно існуючих досягнень у становленні цих відносин, а ставить питання їх подальшого плідного розвитку у системі права України.
Ключові слова: діалектика, сутність та прояви, зміст та форма, цивільно-військові відносини, демократичний цивільний контроль, об’єктивний та суб’єктивний контроль.
Summary. The proposed article provides a critical analysis of approaches to understanding civil-military relations not only as a control factor, but also a broader social phenomenon. It was found that the latter serves as a kind of social integrative factor in the field of security and defense of Ukraine. The problem is covered through the prism of dialectical categories of content and form, essence and manifestations, general and separate, unity and difference of civil and military relations, etc. The author does not limit himself to stating the existing achievements in the formation of these relations, but raises the question of their further fruitful development in the legal system of Ukraine.
Keywords: dialectics, essence and manifestations, content and form, civil-military relations, democratic civil control, objective and subjective control.
Аннотация. В предложенной статье осуществлен критический анализ подходов к пониманию гражданско-военных отношений только лишь как контрольной функции, но и как более широкого социального феномена, который выступает определяющим фактором общественного согласия в сфере безопасности и обороны Украины. Установлено, что эти отношения выполняют функцию своеобразного социального интегративного фактора сферы безопасности и оборони Украины. Освещение проблемы осуществляется через призму диалектических категорий содержания и формы, сущности и явлений, общего и отдельного, единства и отличия гражданских и военных связей и опосредований. Автор не ограничивается констатацией существующих достижений в становлении этих отношений, а ставит вопрос их дальнейшего развития в системе права Украины.
Ключевые слова: диалектика, сущность и явления, содержание и форма, гражданско-военные отношения, демократический гражданский контроль, объективный и субъективный контроль.
 
 
      Постановка проблеми. В сучасній українській юридичній науці дедалі більше звертається увага не лише на висвітлення питань правосвідомості, а й правобуття, тобто, проблеми правовідносин. Серед них особливо актуальною постала проблема цивільно-військових відносин, викликана необхідністю мобілізації суспільства на відповідь новим загрозливим викликам його існування...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання