ЮХИМЮК О.М., Суб’єкти та об’єкти правовідносин в сфері доступу до публічної інформації

УДК: 342.72/.73 (477) 

Юхимюк О.М.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії
держави і права, Волинський національний університет
імені Лесі Українки
 
 
Анотація. Про особливості правового статусу суб’єктів і загальної характеристики об’єктів правовідносин у сфері публічної інформації.
Аннотация. Об особенностях правового статуса субъектов и общей характеристики объектов правоотношений в сфере публичной информации.
Summary.About the features of legal status of subjects and general description of objects of legal relationships in the field of public information
Ключові слова: суб’єкт правовідносин, об’єкт правовідносин, публічна інформація.
 
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Право на доступ до публічної інформації має принципове значення у сучасній демократичній державі, однією з рис якої є сильне, організоване громадянське суспільство, що усвідомлює свої права. Побудова громадянського суспільства в Україні здійснюється в напрямку утворення позаурядових організацій, в тому числі тих, які представляють інтереси осіб, що належать до національних меншин, а також іноземців, які мешкають в Україні. Зростання громадянської свідомості спонукає до того, що особи, які є адресатами прав в галузі освіти, культури та багатьох інших напрямках, щоразу інтенсивніше їх реалізують та шукають інструменти, які б дозволили контролювати виконання державними органами передбачених законодавством завдань та витрату бюджетних коштів, що походять з їх податків.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні доступ до публічної інформації законодавчо врегульовано лише нещодавно, тому досліджень науковців та експертів порівняно небагато. Серед них варто виділити публікації О. Несторенко, М. Демкової,  Т. Котюжинської, М. Лациби, Г. Красноступ та ін. Разом з тим, вони переважно стосуються практичних аспектів та проблем реалізації інформаційного законодавства. Вважаємо за доцільне звернути увагу на деякі теоретичні аспекти правовідносин в сфері доступу до публічної інформації.
        Метою статті є виокремлення та аналіз таких елементів правовідносин у сфері публічної інформації, як суб’єкти та об’єкти, а також з’ясування особливостей правового статусу суб’єктів і загальної характеристики об’єктів.
         Виклад основних положень. Усвідомлення існування інструменту у вигляді права на доступ до публічної інформації можна вважати надзвичайно важливим важелем у разі виникнення конфлікту чи спору між громадянином чи громадською організацією та відповідним органом влади. Пізнання окремих засад використання цього інструменту є метою даної публікації. Аналіз цього повноваження дозволить використовувати його свідомо, у відповідності до цілей та функцій, які покликане виконувати дане право в сучасному громадянському суспільстві…
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання