ЮРИНЕЦЬ Ю.Л., Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права

УДК 342.9(477):340.137+930.25

Юринець Ю.Л.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та
 адміністративного права Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. Про адаптацію законодавства України у сфері регулювання архівної справи як складової частини інформаційного суспільства до принципів і норм європейського права. Встановлено, що ці питання розглядаються нормативними документами України і ЄС як складова забезпечення прав громадян, зокрема, культурних прав. Розглянуті питання відповідності архівного законодавства України Рекомендаціям РЄ R (2000) 13, перш за все у сфері доступу до документів. Проаналізований зв’язок з нормами інформаційного законодавства України. Встановлений розрив у правовому регулюванні, що суперечить вимогам Рекомендації РЄ R (2000) 13.
Ключові слова: Європейський Союз, Рада Європи, система acquis communautaire, адаптація законодавства, доступ до архівів, інформаційне законодавство.
Аннотация. Об адаптации законодательства Украины в сфере регулирования архивного дела как составной части информационного общества с принципами и нормами европейского права. Установлено, что эти вопросы рассматриваются нормативными документами Украины и ЕС как составляющая обеспечения прав граждан, в частности, культурных прав. Рассмотрены вопросы соответствия архивного законодательства Украины Рекомендациям Совета Европы R (2000) 13, прежде всего в сфере доступа к документам. Проанализирована связь с нормами информационного законодательства Украины. Установлен разрыв в правовом регулировании, что противоречит требованиям Рекомендации Совета Европы R (2000) 13.
Ключевые слова: Европейский Союз, Совет Европы, система acquis communautaire, адаптация законодательства, доступ к архивам, информационное законодательство.
Summary. About adaptation of legislation of Ukraine in the sphere of regulation of archival work as part of the information society with the principles and norms of European administrative law. Found that these issues are considered by regulations of Ukraine and the EU as part of ensuring the rights of citizens, in particular, cultural rights. The article addresses questions of compliance of archival legislation of Ukraine with Council of Europe Recommendation R (2000) 13, primarily in the area of documents access. The relation with the norms of information legislation of Ukraine is analyzed. The gap in the legal regulation that contradicts the requirements of Council of Europe Recommendation R (2000) 13 is specified..
Keywords: European Union, Council of Europe, the system acquis communautaire, the adaptation of legislation, access to records, information legislation.
 
 
        Постановка проблеми. Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України (далі – ЗУ) “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, однією з основних засад зовнішньої політики є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі (далі – ЄС). Згідно ч. 1 ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС та їх державами-членами від 14.06.94 р. (далі – УПС), важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та ЄС є зближення законодавства України з законодавством ЄС. Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства ЄС…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання