ЗАБАРА І.М., Інформація з обмеженим доступом: міжнародно-правовий режим

УДК: 341.232:004

ЗАБАРА І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. В статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти міжнародно-правового режиму інформації з обмеженим доступом. Досліджуються доктринальний підхід, відмінності і особливості міжнародно-правового режиму інформації, аналізуються ознаки інформації, що знаходиться в міжнародно-правовому режимі; узагальнюється практика використання режиму інформації з обмеженим доступом суб’єктами міжнародного права.
Ключові слова: інформація, доступ до інформації, конфіденційність, конфіденційна інформація, таємниця.
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты международно-правового режима информации с ограниченным доступом. Исследуются доктринальный подход, отличия и особенности международно-правового режима информации; анализируются признаки информации, находящейся в международно-правовом режиме; обобщается практика использования режима информации с ограниченным доступом субъектами международного права.
Ключевые слова: информация, доступ к информации, конфиденциальность, конфиденциальная информация, тайна.
Summary. The article discusses the theoretical and practical aspects of the international legal regime of classified information. It examines the doctrinal approach, the differences and features of the international legal regime of information, analyzes the characteristics of the information belonging to the international legal regime; summarizes the practice of using regime of classified information by subjects of international law.
Key words: information, access to information, confidentiality, confidential information, secret.
 
 
        Постановка проблеми. Стрімкий і широкомасштабний розвиток міжнародних інформаційних відносин продовжує викликати інтерес представників багатьох наук, в тому числі і науки міжнародного права, до дослідження їх теоретичних і практичних аспектів. З появою нових відносин та їх ускладненням, з’явилась необхідність у дослідженні як існуючих, так і нових категорій, в тому числі і правових. Інтерес викликає і міжнародний досвід та практика.
        Серед категорій, що використовуються доктриною міжнародного інформаційного права, виокремлюється міжнародно-правовий режим інформації з обмеженим доступом. Незважаючи на своє тривале становлення і розвиток, він залишається цікавим як з теоретичної, так і практичної сторін. І, відповідно, потребує свого дослідження, враховуючи те, що в умовах глобального інформаційного суспільства є здатним суттєвим чином впливати на усі види міжнародної інформаційної діяльності. Саме тому його проблематика набуває актуальності в останній час.
         Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні доктринальні дослідження, не будучи численними, визначають окремі аспекти міжнародно-правового режиму інформації…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання