ЗОЛОТАР О.О., Правове регулювання знищення інформації

УДК 001.102:004.5

ЗОЛОТАР О.О.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Науково-дослідного центру правової інформатики
Національної академії правових наук України
 
 
Анотація. Про стан та перспективи вдосконалення правового регулювання знищення інформації.
Ключові слова: інформація, знищення інформації.
Аннотация. О состоянии и перспективах совершенствования правового регулирования уничтожения информации.
Ключевые слова: информация, уничтожение информации.
Summary. Concerning the state of legal regulation of information destruction and perspectives of  its improvement.
Keywords: information, information destruction.
 
           Постановка проблеми. Попередня публікація “Про поняття “інформаційний шум” у правовідносинах” (О.О. Золотар // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С. 70-74.) [1] викликала інтенсивне обговорення, зокрема, щодо доцільності правового втручання у відносини, пов’язані з шумом в інформаційній сфері, а також щодо можливостей правових засобів обмежити негативний вплив цього явища на інформаційні відносини, зокрема на безпеку їх учасників. Автор дякує всім науковцям, які висловили судження щодо цього питання, водночас, надихнули на подальший науковий пошук. Під час дослідження явища шуму в інформаційних відносинах, його негативного впливу на учасників цих відносин, а також пошуку шляхів мінімізації шумового забруднення інформаційного простору постало питання щодо правового регулювання обігу інформації, а саме – етапу її знищення.
      Правове регулювання обігу інформації є темою, що інтенсивно досліджується науковцями галузей права, зокрема інформаційного, цивільного, адміністративного і навіть кримінального. Окремим аспектам обігу інформації присвячено увагу в працях Арістової І.В., Баранова О.А, Бєлякова К.І., Брижка В.М., Бутузова В.М., Гавловського В.Д., Кохановської О.В., Марущака А.І., Цимбалюка В.С. та інших науковців. Водночас, питання правового регулювання знищення інформації залишається малодослідженим.
       Метою статті є дослідження стану і визначення перспектив удосконалення правового регулювання знищення інформації.
        Виклад основних положень. Нормативно-правову базу дослідження становили Конституція України [2], чинне інформаційне законодавство України, зокрема закони України “Про інформацію” [3], “Про захист персональних даних” [4], “Про доступ до публічної інформації” [5], “Про державну таємницю” [6], “Про науково-технічну інформацію” [7], “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” [8], “Про електронні документи та електронний документообіг” [9] та інші [10], окремі норми Цивільного кодексу України [11], що регулюють правовідносини щодо інформації, а також підзаконні нормативно-правові та відомчі акти [12 – 15]…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання