ФУРАШЕВ В.М., Сутність та визначення поняття “рішення”

УДК 001.4

ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент, професор РАЕ
 
 
Анотація. До питання наукової термінології: сутність та визначення поняття “рішення” як одного з базових понять життєдіяльності людини, суспільства та держави.
Ключові слова: рішення, прийняття рішення, управління.
Аннотация. К вопросу научной терминологии: сущность и определение понятия “решения” как одного из базовых понятий жизнедеятельности человека, общества и государства.
Ключевые слова: решение, принятие решения, управление.
Summary. To the question of scientific terminology: essence and decision of concept of “decision” as one of base concepts of vital functions of man, society and state.
Keywords: decision, decision-making, management.
 
 
 
Диму без вогню не буває
(Народне прислів`я)
 
        Постановка проблеми. Досить часто у побутовому житті, в офіційних документах та розмовах ми застосовуємо слово “рішення” та словосполучення “прийняття рішення”, “процес прийняття рішення”, “процедура прийняття рішення”, “обов’язкове рішення”, “консультативне рішення” та багато ін.
        Автора зацікавило питання: що ж розуміють під словом рішення? Яка його природа, сутність?
        Ознайомившись з доступним масивом інформації, автор прийшов до наступних висновків.
        Над науковою проблематикою за напрямами “прийняття рішення” та “процес прийняття рішення” майже усі дослідники, в тому числі й автор, зосереджували увагу на процесах та процедурах прийняття рішення, класифікації рішень та процесів прийняття рішень (наприклад, [1 – 33]), сприймаючи при цьому слово або термін “рішення” як усім зрозуміле. Саме цим можна пояснити відсутність (або невідомість автору) наукових досліджень сутності й, відповідно, загального визначення на її основі слова (поняття, терміну) “рішення”.
        Водночас твердження щодо повної відсутності визначення слова (поняття) “рішення” буде не зовсім коректним.
        Словник російської мови [34] поняття “ рішення” визначає як (мовою оригіналу): “Решение – 1. Решить. 2. Постановление. 3. Заключение, вывод из чего-н. 4. Ответ к задаче, искомое выражение.
        У цьому ж “Словнику”: “Решить – 1. Обдумав, прийти к какому-н. выводу, к необходимости каких-н. действий – решил остаться дома. 2. Вынести постановление о чем-н. Р. дело в чью-н. пользу. Решили созвать собрание. Решено и подписано (окончательно решено). 3. Производя вычисления, определить искомое. Р. задачу. Р. уравнение. Решить чью-н. судьбу, участь – предопределить чье-н. будущее, исход чего-н.”…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання