Філософія правового виховання : навчальний посібник

Гетьман А. П. Данильян О. Г.,  Дзьобань О. П. та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. — 2-ге вид., допов. — X. : Право, 2014. — 248 с.

Психологія управління

Мусієнко І. І.,  Охременко О. Р.,  Стрельбицький М. П. - К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. - 488 с.

Охорона банківської таємниці

Марущак А.: навч. посібник. — Луганськ : Янтар, 2013. — 262 с.

Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства

Матеріали круглого сто­лу / 20 березня 2013 р., м. Київ / Упорядн.: Андрусишин Б. І., Майстренко І. А., Пилипчук В. Г., Фурашев В. М. - Ужгород : TOB "IBA", 2013.- 194 с.

 

Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния

Материалы международной научной конференции ИТБ-2013. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – 120 с.

Інформаційне право України : підручник

Марущак А.І. – К.: Дакор, 2011. – 456 с.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Гуз А.М., Довгань О.Д., Марущак А.І. та ін. ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. - К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. - 378 с.

Основи військового права України

Богуцький П.П.: курс лекцій / П.П. Богуцький, С.М. Скуріхін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Одеса : Фенікс, 2011.- 343 с.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

О.В. Копан, В.Д. Сущенко, В. І. Олефір, С.Ф. Константінов. К.: КНТ, 2010. – 427 с. – (Рекомендовано МОН України).

Податкове право (податкова система України) : навч. посіб

В.В. Костицький, А..М. Новицький. – К. : Нац. авіа. ун-т “НАУ-друк”, 2009. – 400 с.

Видання НДІІП

Вибрані видання