КРАВЧУК В.М., Структурні елементи конституційно-правового статусу суддів в Україні: інформаційній аспект

УДК: 347.962:004 

Кравчук В.М.,
кандидат юридичних наук,
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
 
 
Анотація. У статті аналізується вітчизняне конституційне законодавство про судоустрій і статус суддів. Узагальнюються основні наукові підходи до розуміння категорії конституційно-правовий статус суддів. Розглядаються основні структурні елементи конституційно-правового статусу суддів.
Аннотация. В статье анализируется отечественное конституционное законодательство о судоустройстве и статусе судей. Обобщаются основные научные подходы к пониманию категории конституционно-правовой статус судей. Рассматриваются основные структурные элементы конституционно-правового статуса судей.
Summary. The article analyzes the domestic constitutional legislation on the judiciary and the status of judges.Тhe main scientific approaches to understanding of category constitutional and legal status of judges are substantiated, structural elements of constitutional and legal status of judges are examined.
Ключові слова: конституційно-правовий статус, конституційно-правовий статус суддів, правовий статус суддів, суд, суддя, інформація.
 
        Постановка проблеми. В міру розвитку вітчизняної науки конституційного права стає очевидним, що при розгляді питання про роль та місце суддів у судовій владі недостатньо обмежуватись лише аналізом вимог, які пред’являються до суддів, принципів діяльності суддів, їхніх функції, прав та обов’язків, а також гарантій їх діяльності. Необхідно залучати до цього аналізу й інші, закріплені Конституцією та законами України елементами. Це, насамперед, такі елементи як правосуб’єктність суддів, присяга суддів, зупинення повноважень та звільнення з посади судді, підстави та порядок притягнення суддів до юридичної відповідальності та ін. Тобто предметом дослідження науки конституційного права має бути комплексний правовий інститут – конституційно-правовий статус судді. Без перебільшення можна стверджувати, що саме категорія «конституційно-правовий статус», отримавши широке визнання, є важливим науковим інструментом визначення місця та ролі судді не лише в судовій системі, а й у суспільстві та державі.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. По різних напрямках досліджуваної теми існує чимала кількість зарубіжних та вітчизняних літературних джерел. Загальні питання правового статусу суддів досліджували такі вчені-правознавці як Н.П. Анікіна, Р.В. Бараннік, Н.Р. Бобечко, О.С. Захарова,          Л.М. Москвич, В.Т. Нор, І.Л. Петрухін, С.В. Подкопаєв, С.В. Прилуцький, Н.С. Юзікова та ін. В науці конституційного права до питання конституційно-правового статусу суддів частково зверталися у своїх дослідженнях такі вчені-конституціоналісти, як М.Н. Баглай, Б.Н. Габричидзе, З.С. Гладун, В.С. Журавський, В.В. Копейчиков, В.В. Кравченко,           О.Е. Кутафин, В.Ф. Мелащенко, В.Ф. Погорілко, О.В. Скрипнюк, О.В. Совгиря…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання