Нормативно-правова база

Витяг ЄДБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Положення про Аспірантуру Державної наукової установи "Інститут інформації безпеки і права Національної академії правових наук України"

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктора філософії)

Положення про Приймальну комісію до аспірантури Державної наукової установи "Інститут інформації безпеки і права Національної академії правових наук України"

Положення про науково-педагогічну практику

Тимчасове положення про порядок формування переліку та обрання вибіркових навчальних дисциплін

Тимчасове положення про організацію інклюзивного навчання в Державній науковій установі "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України"

Тимчасове положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державній науковій установі "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України"

Положення про тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» за дистанційною формою навчання в Державній науковій установі "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України"

Положення про забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Положення про академічну доброчесність та етику академічних відносин

Положення про запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу

Тимчасове положення про запобігання корупції в ході наукової, науково-педагогічної та іншої статутної діяльності Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України

 

 

 

 

 

Видання НДІІП