Інформаційне, правове та управлінське забезпеченняінноваційного розвитку регіону

Матеріали круглого столу з міжнародною участю/ 17 червня 2021 року, м.Вінниця / Упорядники: Пилипчук В.Г., Яременко О.І., Кононенко В.В., Лазор О.Я., Лазор О.Д., Лапшин С.А. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України, Вінниця, ТОВ «Друк» – 2021. – 225 с.

Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення

Матеріали Науково-практичної конференції. м. Київ, 23 квітня 2021 року / упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – 376 с.

Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми

Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – 184 с.

Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. – 272 с.

 

Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері

Матеріали другої наук.-практ. студ. конф., м. Київ, 18 листоп. 2020 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, О. А. Самчинська. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2020. – 96 с. 

 

Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / Упоряд.: П. Богуцький, В. Пилипчук, Ю. Бобров, М. Беланюк, О. Довгань, С. Дорогих, О. Лебединська, О. Радзієвська, В. Фурашев. – Київ-Одеса : Фенікс, 2020. – 240 с.

 

Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах

Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С.О. Дорогих, В.Ф. Фурашев, В.Г. Пилипчук, О.В. Петришин. – Київ, 2020. – 376 с.

Правове регулювання організації та діяльності суб’єктів сектора безпеки і оборони

збірник документів і матеріалів / Упорядники: Беланюк М.В., Доронін І.М., Лебединська О.В., Радзієвська О.Г., Пилипчук В.Г., Шамара О.В., Фурашев В.М. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2020. – 756 с.

Державний гімн України: історико-правові аспекти

збірник документів і матеріалів / Заславська Л.В., Голубовська В.С., Дорогих С.О. // НДІІП НАПрН України. – К.: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2020. – 98 с.

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони: теорія і практика

навчальний посібник / В. А. Ященко, В. Г. Пилипчук, П. П. Богуцький, О. Д. Довгань, І. М. Доронін, О. В. Петришин; за заг. ред. В. Г. Пилипчука; Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 224 с.

Видання НДІІП